FUJI XEROX 原廠碳粉匣


FUJI XEROX 原廠碳粉匣 重要訊息

富士全錄 FUJI XEROX 原廠碳粉匣

快克利更新:

型號 產品說明 列印量 優惠價
006R90293 Fuji Xerox Phaser 1235 黑色原廠碳粉匣 5,000P 2,300
006R90294 Fuji Xerox Phaser 1235 藍色原廠碳粉匣 5,000P 5,200
006R90295 Fuji Xerox Phaser 1235 紅色原廠碳粉匣 5,000P 5,200
006R90296 Fuji Xerox Phaser 1235 黃色原廠碳粉匣 5,000P 5,200
006R90303 Fuji Xerox Phaser 1235 黑色原廠碳粉匣 高容量 10,000P  3,450
006R90304 Fuji Xerox Phaser 1235 藍色原廠碳粉匣 高容量 10,000P  7,400
006R90305 Fuji Xerox Phaser 1235 紅色原廠碳粉匣 高容量 10,000P  7,400
006R90306 Fuji Xerox Phaser 1235 黃色原廠碳粉匣 高容量 10,000P  7,400
013R90132 Fuji Xerox Phaser 1235 黑色原廠感光鼓 22,000P 4,700
013R90133 Fuji Xerox Phaser 1235 藍色原廠感光鼓 - 5,100
013R90134 Fuji Xerox Phaser 1235 紅色原廠感光鼓 - 5,100
013R90135 Fuji Xerox Phaser 1235 黃色原廠感光鼓 - 5,100
016-1094-00 Fuji Xerox Phaser 7700 Belt Cleaner Assembly 100,000P 3,600
016-1523-00 Fuji Xerox Phaser 560 Imaging Kit - 19,200
016-1533-00 Fuji Xerox Phaser 560 Transfer Kit - 2,000
016-1534-00 Fuji Xerox Phaser 560 Fuser, 110 volt - 9,200
016-1556-00 Fuji Xerox Phaser 560 Fuser roll - 3,700
016-1582-00 Fuji Xerox Phaser 840 藍色原廠蠟塊 (2塊藍色 + 1塊黑色) - 3,400
016-1583-00 Fuji Xerox Phaser 840 紅色原廠蠟塊 (2塊紅色 + 1塊黑色) - 3,400
016-1584-00 Fuji Xerox Phaser 840 黃色原廠蠟塊 (2塊黃色 + 1塊黑色) - 3,400
016-1605-00 Fuji Xerox Phaser 840 藍色原廠蠟塊 (5塊藍色 + 2塊黑色) - 7,400
016-1606-00 Fuji Xerox Phaser 840 紅色原廠蠟塊 (5塊紅色 + 2塊黑色) - 7,400
016-1607-00 Fuji Xerox Phaser 840 黃色原廠蠟塊 (5塊黃色 + 2塊黑色) - 7,400
016-1656-00 Fuji Xerox Phaser 740 黑色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  4,900
016-1657-00 Fuji Xerox Phaser 740 藍色原廠碳粉匣 高容量 10,000P  10,900
016-1658-00 Fuji Xerox Phaser 740 紅色原廠碳粉匣 高容量 10,000P  10,900
016-1659-00 Fuji Xerox Phaser 740 黃色原廠碳粉匣 高容量 10,000P  10,900
016-1660-01 Fuji Xerox Phaser 740 加熱輾壓組 60,000P 10,100
016-1662-00 Fuji Xerox Phaser 740 彩色成像單元 60,000P 9,700
016-1663-00 Fuji Xerox Phaser 740 輾壓滾筒 15,000P 3,300
016-1678-00 Fuji Xerox Phaser 780 黑色碳粉匣 4500P 3,990
016-1679-00 Fuji Xerox Phaser 780 藍色碳粉匣 5900P 7,100
016-1680-00 Fuji Xerox Phaser 780 紅色碳粉匣 5900P 7,100
016-1681-00 Fuji Xerox Phaser 780 黃色碳粉匣 5900P 7,100
016-1684-00 Fuji Xerox Phaser 740 黑色原廠碳粉匣 6,000P CALL
016-1685-00 Fuji Xerox Phaser 740 藍色原廠碳粉匣 5,000P CALL
016-1686-00 Fuji Xerox Phaser 740 紅色原廠碳粉匣 5,000P CALL
016-1687-00 Fuji Xerox Phaser 740 黃色原廠碳粉匣 5,000P CALL
016-1727-00 Fuji Xerox Phaser 840 維護套件 30,000P 4,400
016-1800-00 Fuji Xerox Phaser 750 藍色原廠碳粉匣 高容量 10,000P  9,700
016-1801-00 Fuji Xerox Phaser 750 紅色原廠碳粉匣 高容量 10,000P  9,700
016-1802-00 Fuji Xerox Phaser 750 黃色原廠碳粉匣 高容量 10,000P  9,700
016-1803-01 Fuji Xerox Phaser 750 黑色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  4,300
016-1804-00 Fuji Xerox Phaser 750 藍色原廠碳粉匣 4,000P 7,200
016-1805-00 Fuji Xerox Phaser 750 紅色原廠碳粉匣 4,000P 7,200
016-1806-00 Fuji Xerox Phaser 750 黃色原廠碳粉匣 4,000P 7,200
016-1807-01 Fuji Xerox Phaser 750 黑色原廠碳粉匣 5,000P 3,600
016-1822-00 Fuji Xerox Phaser 850 維護套件 10,000P 3,500
016-1825-00 Fuji Xerox Phaser 850 藍色原廠蠟塊 (5塊藍色 + 2塊黑色) - 6,700
016-1826-00 Fuji Xerox Phaser 850 紅色原廠蠟塊 (5塊紅色 + 2塊黑色) - 6,700
016-1827-00 Fuji Xerox Phaser 850 黃色原廠蠟塊 (5塊黃色 + 2塊黑色) - 6,700
016-1828-00 Fuji Xerox Phaser 850 藍色原廠蠟塊 (2塊藍色 + 1塊黑色) - 3,400
016-1829-00 Fuji Xerox Phaser 850 紅色原廠蠟塊 (2塊紅色 + 1塊黑色) - 3,400
016-1830-00 Fuji Xerox Phaser 850 黃色原廠蠟塊 (2塊黃色 + 1塊黑色) - 3,400
016-1834-00 Fuji Xerox Phaser 850 維護套件 高容量 45,000P  6,000
016-1839-00 Fuji Xerox Phaser 750 加熱輾壓組 (同115R0053) 60,000P 8,900
016-1841-00 Fuji Xerox Phaser 750 彩色成像單元 60,000P 8,600
016-1842-00 Fuji Xerox Phaser 750 轉印單元 80,000P 1,600
016-1843-00 Fuji Xerox Phaser 750 輾壓滾筒 15,000P 2,900
016-1845-00 Fuji Xerox WorkCentre C2424DN 清潔組 - 400
016-1864-00 Fuji Xerox Phaser 780 彩色成像單元 12,500P 9,200
016-1865-00 Fuji Xerox Phaser 780 廢粉盒筒 20,000P 1,300
016-1866-01 Fuji Xerox Phaser 780 輾壓滾筒 20,000P 3,200
016-1879-00 Fuji Xerox Phaser 7700 藍色原廠碳粉匣 4,000P 4,990
016-1880-00 Fuji Xerox Phaser 7700 紅色原廠碳粉匣 4,000P 4,990
016-1881-00 Fuji Xerox Phaser 7700 黃色原廠碳粉匣 4,000P 4,990
016-1882-00 Fuji Xerox Phaser 7700 黑色原廠碳粉匣 5,000P 2,150
016-1883-00 Fuji Xerox Phaser 7700 列印套件 96,000P 17,500
016-1886-00 Fuji Xerox Phaser 7700 列印匣 24,000P 4,800
016-1887-00 Fuji Xerox Phaser 7700 輾壓加熱器 60,000P 8,900
016-1889-00 Fuji Xerox Phaser 7700 Accumulator Belt with Belt Cleaner Assembly 300,000P 24,700
016-1890-00 Fuji Xerox Phaser 7700 轉印滾輪 100,000P 8,900
016-1891-00 Fuji Xerox Phaser 7700 廢粉盒 6,000P 900
016-1903-01 Fuji Xerox Phaser 860 藍色原廠蠟塊 (5塊藍色 + 2塊黑色) - 7,800
016-1904-01 Fuji Xerox Phaser 860 紅色原廠蠟塊 (5塊紅色 + 2塊黑色) - 7,800
016-1905-01 Fuji Xerox Phaser 860 黃色原廠蠟塊 (5塊黃色 + 2塊黑色) - 7,800
016-1906-01 Fuji Xerox Phaser 860 藍色原廠蠟塊 (2塊青色 + 1塊黑色) - 4,000
016-1907-01 Fuji Xerox Phaser 860 紅色原廠蠟塊 (2塊紅色 + 1塊黑色) - 4,000
016-1908-01 Fuji Xerox Phaser 860 黃色原廠蠟塊 (2塊黃色 + 1塊黑色) - 4,000
016-1913-00 Fuji Xerox Phaser 2135 黑色原廠碳粉匣 7,500P 2,900
016-1914-00 Fuji Xerox Phaser 2135 藍色原廠碳粉匣 7,500P 4,990
016-1915-00 Fuji Xerox Phaser 2135 紅色原廠碳粉匣 7,500P 4,990
016-1916-00 Fuji Xerox Phaser 2135 黃色原廠碳粉匣 7,500P 7,600
016-1917-00 Fuji Xerox Phaser 2135 黑色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  4,100
016-1918-00 Fuji Xerox Phaser 2135 藍色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  10,700
016-1919-00 Fuji Xerox Phaser 2135 紅色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  11,200
016-1920-00 Fuji Xerox Phaser 2135 黃色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  10,700
016-1921-00 Fuji Xerox Phaser 2135 黑色原廠感光鼓 - 7,200
016-1922-00 Fuji Xerox Phaser 2135 藍色原廠感光鼓 - 7,800
016-1923-00 Fuji Xerox Phaser 2135 紅色原廠感光鼓 - 7,800
016-1924-00 Fuji Xerox Phaser 2135 黃色原廠感光鼓 - 7,800
016-1925-01 Fuji Xerox Phaser 2135 輾壓加熱器 60,000P 9,100
016-1927-01 Fuji Xerox Phaser 2135 轉印皮帶 80,000P 11,200
016-1932-00 Fuji Xerox Phaser 8200 / 860 維護套件 高容量 40,000P  8,700
016-1933-00 Fuji Xerox Phaser 8200 / 860 維護套件 10,000P 5,300
016-1934-00 Fuji Xerox Phaser 1235 彩虹原廠感光鼓 (含藍、紅、黃色感光鼓各一) - 14,100
016-1935-00 Fuji Xerox Phaser 2135 彩虹原廠感光鼓 (含藍、紅、黃色感光鼓各一) - 21,300
016-1944-00 Fuji Xerox Phaser 7700 藍色原廠碳粉匣 高容量 10,000P  9,400
016-1945-00 Fuji Xerox Phaser 7700 紅色原廠碳粉匣 高容量 10,000P  9,400
016-1946-00 Fuji Xerox Phaser 7700 黃色原廠碳粉匣 高容量 10,000P  9,400
016-1947-00 Fuji Xerox Phaser 7700 黑色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  3,450
016-1971-00 Fuji Xerox Phaser 7700 Staple Pack (同108R00710) 15,000P 1,780
016-1973-00 Fuji Xerox Phaser 7300 藍色原廠碳粉匣 7,500P 7,700
016-1974-00 Fuji Xerox Phaser 7300 紅色原廠碳粉匣 7,500P 7,700
016-1975-00 Fuji Xerox Phaser 7300 黃色原廠碳粉匣 7,500P 7,700
016-1976-00 Fuji Xerox Phaser 7300 黑色原廠碳粉匣 7,500P 5,500
016-1977-00 Fuji Xerox Phaser 7300 藍色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  11,900
016-1978-00 Fuji Xerox Phaser 7300 紅色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  11,900
016-1979-00 Fuji Xerox Phaser 7300 黃色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  11,900
016-1980-00 Fuji Xerox Phaser 7300 黑色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  停產
016-1993-00 Fuji Xerox Phaser 7300 藍色原廠感光鼓 30,000P 7,500
016-1994-00 Fuji Xerox Phaser 7300 紅色原廠感光鼓 30,000P 7,500
016-1995-00 Fuji Xerox Phaser 7300 黃色原廠感光鼓 30,000P 7,500
016-1996-00 Fuji XeroxPhaser 7300 黑色原廠感光鼓 30,000P 5,830
016-1997-00 Fuji Xerox Phaser 7300 彩虹原廠感光鼓 (含藍、紅、黃色感光鼓各一) - 19,900
016-1998-00 Fuji Xerox Phaser 7300 輾壓加熱器 80,000P 8,500
016-2000-00 Fuji Xerox Phaser 7300 轉印皮帶 80,000P 9,900
016-2001-00 Fuji Xerox Phaser 6200 藍色原廠碳粉匣 3,000P 3,100
016-2002-00 Fuji Xerox Phaser 6200 紅色原廠碳粉匣 3,000P 3,100
016-2003-00 Fuji Xerox Phaser 6200 黃色原廠碳粉匣 3,000P 3,100
016-2004-00 Fuji Xerox Phaser 6200 黑色原廠碳粉匣 3,000P 1,500
016-2005-00 Fuji Xerox Phaser 6200 藍色原廠碳粉匣 高容量 8,000P 5,990
016-2006-00 Fuji Xerox Phaser 6200 紅色原廠碳粉匣 高容量 8,000P 5,990
016-2007-00 Fuji Xerox Phaser 6200 黃色原廠碳粉匣 高容量 8,000P 5,990
016-2008-00 Fuji Xerox Phaser 6200 黑色原廠碳粉匣 高容量 8,000P 2,200
016-2012-00 Fuji Xerox Phaser 6200 原廠感光鼓 30,000P 11,200
016-2013-00 Fuji Xerox Phaser 6200 轉印滾輪 (同108R00592) 15,000P 1,600
016-2014-00 Fuji Xerox Phaser 6200 輾壓加熱器 60,000P 8,600
016-2033-00 Fuji Xerox Phaser 1235 輾壓加熱器 60,000P 4,800
016-2040-00 Fuji Xerox Phaser 8200 黑色原廠蠟塊5塊裝 7,000P 3,200
016-2041-00 Fuji Xerox Phaser 8200 藍色原廠蠟塊2塊裝 2,800P 3,200
016-2042-00 Fuji Xerox Phaser 8200 紅色原廠蠟塊2塊裝 2,800P 3,200
016-2043-00 Fuji Xerox Phaser 8200 黃色原廠蠟塊2塊裝 2,800P 3,200
016-2044-00 Fuji Xerox Phaser 8200 黑色原廠蠟塊10塊裝 14,000P 6,400
016-2045-00 Fuji Xerox Phaser 8200 藍色原廠蠟塊5塊裝 7,000P 6,700
016-2046-00 Fuji Xerox Phaser 8200 紅色原廠蠟塊5塊裝 7,000P 6,700
016-2047-00 Fuji Xerox Phaser 8200 黃色原廠蠟塊5塊裝 7,000P 6,700
097S03145 Fuji Xerox Phaser 7750 Supplies Start Up Kit, Metric Media - 44,200
097S03181 Fuji Xerox Phaser 8400 Supplies Start up Kit A4 Media - 16,100
101R00419 Fuji Xerox Phaser 1235 轉印皮帶 66,000P 6,200
106R00652 Fuji Xerox Phaser 7750 黑色原廠碳粉匣 32,000P 6,800
106R00653 Fuji Xerox Phaser 7750 藍色原廠碳粉匣 22,000P 12,700
106R00654 Fuji Xerox Phaser 7750 紅色原廠碳粉匣 22,000P 12,700
106R00655 Fuji Xerox Phaser 7750 黃色原廠碳粉匣 22,000P 12,700
106R00668 Fuji Xerox Phaser 6250 藍色原廠碳粉匣 4,000P 3,880
106R00669 Fuji Xerox Phaser 6250 紅色原廠碳粉匣 4,000P 3,880
106R00670 Fuji Xerox Phaser 6250 黃色原廠碳粉匣 4,000P 3,880
106R00671 Fuji Xerox Phaser 6250 黑色原廠碳粉匣 4,000P 1,370
106R00672 Fuji Xerox Phaser 6250 藍色原廠碳粉匣 高容量 8,000P  6,400
106R00673 Fuji Xerox Phaser 6250 紅色原廠碳粉匣 高容量 8,000P  6,400
106R00674 Fuji Xerox Phaser 6250 黃色原廠碳粉匣 高容量 8,000P  6,400
106R00675 Fuji Xerox Phaser 6250 黑色原廠碳粉匣 高容量 8,000P  2,250
106R01218 Fuji Xerox Phaser 6360DN 藍色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  9,200
106R01219 Fuji Xerox Phaser 6360DN 紅色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  9,200
106R01220 Fuji Xerox Phaser 6360DN 黃色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  9,200
106R01221 Fuji Xerox Phaser 6360DN 黑色原廠碳粉匣 高容量 18,000P  3,200
106R01515 Fuji Xerox Phaser 6700 藍色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  7,700
106R01516 Fuji Xerox Phaser 6700 紅色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  7,700
106R01517 Fuji Xerox Phaser 6700 黃色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  7,700
106R01518 Fuji Xerox Phaser 6700 黑色原廠碳粉匣 高容量 18,000P  5,200
106R02335 Fuji Xerox WorkCentre 3550 黑色原廠碳粉匣 高容量 11,000P  6,000
106R02620 Fuji Xerox Phaser 7100 藍色原廠碳粉匣 雙包裝 9,000P  8,200
106R02621 Fuji Xerox Phaser 7100 紅色原廠碳粉匣 雙包裝 9,000P  8,200
106R02622 Fuji Xerox Phaser 7100 黃色原廠碳粉匣 雙包裝 9,000P  8,200
106R02623 Fuji Xerox Phaser 7100 黑色原廠碳粉匣 雙包裝 9,000P  5,200
106R02624 Fuji Xerox Phaser 7100 廢粉盒 24,000P CALL
106R02625 Fuji Xerox Phaser 4600 / 4620 / 4622 黑色原廠碳粉匣 高容量 (同106R02318) 40,000P  9,800
108R00575 Fuji Xerox Phaser 7750 / 7760 Waste Toner Cartridge 27,000P 990
108R00579 Fuji Xerox Phaser 7750 Transfer Roller 100,000P 6,200
108R00580 Fuji Xerox Phaser 7750 Belt Cleaner Assembly 100,000P 4,400
108R00581 Fuji Xerox Phaser 7750 原廠感光鼓 32,000P 15,000
108R00591 Fuji Xerox Phaser 6250 原廠感光鼓 30,000P 11,400
108R00592 Fuji Xerox Phaser 6250 轉印滾輪 15,000P 1,620
108R00602 Fuji Xerox Phaser 8400 維護套件 10,000P 3,990
108R00603 Fuji Xerox Phaser 8400 維護套件 高容量 (同109R00780) 30,000P  6,000
108R00604 Fuji Xerox Phaser 8400 黑色原廠蠟塊3塊裝 3,400P 2,650
108R00605 Fuji Xerox Phaser 8400 藍色原廠蠟塊3塊裝 (同108R00894) 3,400P 3,800
108R00606 Fuji Xerox Phaser 8400 紅色原廠蠟塊3塊裝 (同108R00895) 3,400P 3,800
108R00607 Fuji Xerox Phaser 8400 黃色原廠蠟塊3塊裝 (同108R00896) 3,400P  3,800
108R00608 Fuji Xerox Phaser 8400 黑色原廠蠟塊6塊裝 (同108R00897) 6,800P  3,800
108R00645 Fuji Xerox Phaser 6360DN 原廠感光鼓 35,000P 9,300
108R00646 Fuji Xerox Phaser 6360DN 轉印滾輪 35,000P 2,190
108R00656 Fuji Xerox WorkCentre C2424DN 維護套件 10,000P 3,600
108R00657 Fuji Xerox WorkCentre C2424DN 維護套件 高容量 30,000P  5,300
108R00660 Fuji Xerox WorkCentre C2424DN 藍色原廠蠟塊3塊裝 3,400P 3,600
108R00661 Fuji Xerox WorkCentre C2424DN 紅色原廠蠟塊3塊裝 3,400P 3,600
108R00662 Fuji Xerox WorkCentre C2424DN 黃色原廠蠟塊3塊裝 3,400P 3,600
108R00663 Fuji Xerox WorkCentre C2424DN 黑色原廠蠟塊3塊裝 3,400P 2,390
108R00664 Fuji Xerox WorkCentre C2424DN 黑色原廠蠟塊6塊裝 6,800P 3,600
108R00668 Fuji Xerox Phaser 8500 / 8550 黑色原廠蠟塊3塊裝 (同108R00901) 3,000P  2,550
108R00669 Fuji Xerox Phaser 8500 / 8550 藍色原廠蠟塊3塊裝 (同108R00898) 3,000P  3,750
108R00670 Fuji Xerox Phaser 8500 / 8550 紅色原廠蠟塊3塊裝 (同108R00899) 3,000P  3,750
108R00671 Fuji Xerox Phaser 8500 / 8550 黃色原廠蠟塊3塊裝 (同108R00900) 3,000P  3,750
108R00672 Fuji Xerox Phaser 8500 / 8550 黑色原廠蠟塊6塊裝 (同108R00902) 6,000P  3,750
108R00675 Fuji Xerox Phaser 8500 / 8550 / 8560 維護套件 (同109R00781) 10,000P  3,750
108R00676 Fuji Xerox Phaser 8550 / 8560 維護套件 高容量 (同109R00782) 30,000P   5,300
108R00717 Fuji Xerox Phaser 4510N 維護套件 200,000P 9,200
108R00723 Fuji Xerox Phaser 8560 藍色原廠蠟塊3塊裝 (同108R00903) 3,400P  3,400
108R00724 Fuji Xerox Phaser 8560 紅色原廠蠟塊3塊裝 (同108R00904) 3,400P  3,400
108R00725 Fuji Xerox Phaser 8560 黃色原廠蠟塊3塊裝 (同108R00905) 3,400P  3,400
108R00727 Fuji Xerox Phaser 8560 黑色原廠蠟塊6塊裝 (同108R00907) 6,800P  4,150
108R00941 Fuji Xerox ColorQube 8570 藍色原廠蠟塊2塊裝 4,400P 3,650
108R00942 Fuji Xerox ColorQube 8570 紅色原廠蠟塊2塊裝 4,400P 3,650
108R00943 Fuji Xerox ColorQube 8570 黃色原廠蠟塊2塊裝 4,400P 3,650
108R00945 Fuji Xerox ColorQube 8570 黑色原廠蠟塊4塊裝 8,600P 4,850
108R00971 Fuji Xerox Phaser 6700 藍色原廠感光鼓 50,000P 8,000
108R00972 Fuji Xerox Phaser 6700 紅色原廠感光鼓 50,000P 8,000
108R00973 Fuji Xerox Phaser 6700 黃色原廠感光鼓 50,000P 8,000
108R00974 Fuji Xerox Phaser 6700 黑色原廠感光鼓 50,000P 5,700
108R00975 Fuji Xerox Phaser 6700 廢粉收集盒   CALL
108R00985 Fuji Xerox ColorQube 8870 藍色原廠蠟塊6塊裝 17,300P CALL
108R00986 Fuji Xerox ColorQube 8870 紅色原廠蠟塊6塊裝 17,300P CALL
108R00987 Fuji Xerox ColorQube 8870 黃色原廠蠟塊6塊裝 17,300P CALL
108R00988 Fuji Xerox ColorQube 8870 黑色原廠蠟塊6塊裝 16,700P CALL
108R01148 Fuji Xerox Phaser 7100 彩色原廠感光鼓 24,000P CALL
108R01151 Fuji Xerox Phaser 7100 黑色原廠感光鼓 24,000P CALL
109R00048 Fuji Xerox DocuPrint N4525 維護套件 300,000P 18,500
109R00521 Fuji Xerox Phaser 5400 維護套件 220,000P 12,800
109R00731 Fuji Xerox Phaser 5500 / 5550 維護套件 300,000P 23,000
109R00736 Fuji Xerox WorkCentre C2424 廢蠟盒 - 1,750
109R00783 Fuji Xerox ColorQube 8570 / 8580 / 8870 / 8880 維護套件 高容量 30,000P   CALL
109R00784 Fuji Xerox ColorQube 8570 / 8580 / 8870 / 8880 維護套件 10,000P  CALL
113R00195 Fuji Xerox DocuPrint N4525 三合一原廠碳粉匣 30,000P 11,100
113R00495 Fuji Xerox Phaser 5400 原廠碳粉匣 20,000P 8,500
113R00528 Fuji Xerox PP10 / 12 / 14 / 16 / 20W 原廠碳粉匣 (C300碳粉) - 4,700
113R00668 Fuji Xerox Phaser 5500 黑色原廠碳粉匣 高容量 30,000P  4,500
113R00670 Fuji Xerox Phaser 5500 原廠感光鼓 60,000P 11,100
113R00684 Fuji Xerox Phaser 5550 黑色原廠碳粉匣 高容量 35,000P  4,990
113R00685 Fuji Xerox Phaser 5550 原廠感光鼓 60,000P 28,000
113R00712 Fuji Xerox Phaser 4510 三合一原廠碳粉匣 高容量 19,000P  7,000
113R00731 Fuji Xerox Phaser 6180MFP 藍色原廠感光鼓 - CALL
113R00732 Fuji Xerox Phaser 6180MFP 紅色原廠感光鼓 - CALL
113R00733 Fuji Xerox Phaser 6180MFP 黃色原廠感光鼓 - CALL
113R00734 Fuji Xerox Phaser 6180MFP 黑色原廠感光鼓 - CALL
113R00762 Fuji Xerox Phaser 4600 / 4620 / 4622 原廠感光鼓 80,000P 7,900
115R00025 Fuji Xerox Phaser 7750 輾壓加熱器 60,000P 8,300
115R00029 Fuji Xerox Phaser 6250 輾壓加熱器 100,000P 8,800
115R00055 Fuji Xerox Phaser 6360DN 輾壓加熱器 100,000P 6,000
115R00069 Fuji Xerox Phaser 4600 / 4620 / 4622 維護套件 150,000P CALL
CA04040-C671 Fuji Xerox PP10 / 12 / 14 / 16 原廠感光滾筒 (C400光鼓) - 5,300
CT200226 Fuji Xerox DocuPrint C1618 黑色原廠碳粉匣 高容量 8,500P  2,750
CT200227 Fuji Xerox DocuPrint C1618 藍色原廠碳粉匣 高容量 6,000P  5,500
CT200228 Fuji Xerox DocuPrint C1618 紅色原廠碳粉匣 高容量 6,000P  5,500
CT200229 Fuji Xerox DocuPrint C1618 黃色原廠碳粉匣 高容量 6,000P  5,500
CT200378 Fuji Xerox DocuPrint C2428 黑色原廠碳粉匣 7,500P 2,450
CT200379 Fuji Xerox DocuPrint C2428 黑色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  4,100
CT200380 Fuji Xerox DocuPrint C2428 藍色原廠碳粉匣 6,000P 5,850
CT200381 Fuji Xerox DocuPrint C2428 藍色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  10,300
CT200382 Fuji Xerox DocuPrint C2428 紅色原廠碳粉匣 6,000P 5,850
CT200383 Fuji Xerox DocuPrint C2428 紅色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  10,300
CT200384 Fuji Xerox DocuPrint C2428 黃色原廠碳粉匣 6,000P 5,850
CT200385 Fuji Xerox DocuPrint C2428 黃色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  10,300
CT200649 Fuji Xerox DocuPrint C525 / C2090 黑色原廠碳粉匣 高容量 4,000P  2,200
CT200650 Fuji Xerox DocuPrint C525 / C2090 藍色原廠碳粉匣 高容量 4,000P  3,850
CT200651 Fuji Xerox DocuPrint C525 / C2090 紅色原廠碳粉匣 高容量 4,000P  3,850
CT200652 Fuji Xerox DocuPrint C525 / C2090 黃色原廠碳粉匣 高容量 4,000P  3,850
CT200655 Fuji Xerox DocuPrint C2535 黑色原廠碳粉匣 高容量 9,000P  3,100
CT200656 Fuji Xerox DocuPrint C2535 藍色原廠碳粉匣 高容量 8,000P  9,400
CT200657 Fuji Xerox DocuPrint C2535 紅色原廠碳粉匣 高容量 8,000P  9,400
CT200658 Fuji Xerox DocuPrint C2535 黃色原廠碳粉匣 高容量 8,000P  9,400
CT200805 Fuji Xerox DocuPrint C3055 黑色原廠碳粉匣 高容量 6,500P  1,950
CT200806 Fuji Xerox DocuPrint C3055 藍色原廠碳粉匣 高容量 6,500P  5,600
CT200807 Fuji Xerox DocuPrint C3055 紅色原廠碳粉匣 高容量 6,500P  5,600
CT200808 Fuji Xerox DocuPrint C3055 黃色原廠碳粉匣 高容量 6,500P  5,600
CT200856 Fuji Xerox DocuPrint C4350 黑色原廠碳粉匣 高容量 26,000P  8,000
CT200857 Fuji Xerox DocuPrint C4350 藍色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  9,000
CT200858 Fuji Xerox DocuPrint C4350 紅色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  9,000
CT200859 Fuji Xerox DocuPrint C4350 黃色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  9,000
CT201114 Fuji Xerox DocuPrint C1110 黑色原廠碳粉匣 高容量 2,000P  1,750
CT201115 Fuji Xerox DocuPrint C1110 藍色原廠碳粉匣 高容量 2,000P  2,280
CT201116 Fuji Xerox DocuPrint C1110 紅色原廠碳粉匣 高容量 2,000P  2,280
CT201117 Fuji Xerox DocuPrint C1110 黃色原廠碳粉匣 高容量 2,000P  2,280
CT201160 Fuji Xerox DocuPrint C2255 黑色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  7,000
CT201161 Fuji Xerox DocuPrint C2255 藍色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  9,200
CT201162 Fuji Xerox DocuPrint C2255 紅色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  9,200
CT201163 Fuji Xerox DocuPrint C2255 黃色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  9,200
CT201260 Fuji Xerox DocuPrint C1190 黑色原廠碳粉匣 高容量 3,000P  2,250
CT201261 Fuji Xerox DocuPrint C1190 藍色原廠碳粉匣 高容量 3,000P  3,600
CT201262 Fuji Xerox DocuPrint C1190 紅色原廠碳粉匣 高容量 3,000P  3,600
CT201263 Fuji Xerox DocuPrint C1190 黃色原廠碳粉匣 高容量 3,000P  3,600
CT201303 Fuji Xerox DocuPrint C2120 黑色原廠碳粉匣 高容量 3,000P  2,170
CT201304 Fuji Xerox DocuPrint C2120 藍色原廠碳粉匣 高容量 3,000P  3,180
CT201305 Fuji Xerox DocuPrint C2120 紅色原廠碳粉匣 高容量 3,000P  3,180
CT201306 Fuji Xerox DocuPrint C2120 黃色原廠碳粉匣 高容量 3,000P  3,180
CT201371 FujiXerox DocuCentre IV C2270 / C2275 / C3370 / C3371 / C3373 / C3375 / C4470 / C4475 / C5570 / C5575、Xerox DocuCentre V C2275 / C2276 / C3373 / C3374 / C3375 / C3376 / C4475 / C4476 / C5575 / C5576 / C6675 / C6676 / C7775 / C7776、Xerox ApeosPort IV C2270 / C2275 / C3370 / C3371 / C3373 / C3375 / C4470 / C4475 / C5570 / C5575、Xerox ApeosPort V C2275 / C2276 / C3373 / C3374 / C3375 / C3376 / C4475 / C4476 / C5575 / C5576 / C6675 / C6676 / C7775 / C7776 藍色原廠碳粉匣 15,000P CALL
CT201372 FujiXerox DocuCentre IV C2270 / C2275 / C3370 / C3371 / C3373 / C3375 / C4470 / C4475 / C5570 / C5575、Xerox DocuCentre V C2275 / C2276 / C3373 / C3374 / C3375 / C3376 / C4475 / C4476 / C5575 / C5576 / C6675 / C6676 / C7775 / C7776、Xerox ApeosPort IV C2270 / C2275 / C3370 / C3371 / C3373 / C3375 / C4470 / C4475 / C5570 / C5575、Xerox ApeosPort V C2275 / C2276 / C3373 / C3374 / C3375 / C3376 / C4475 / C4476 / C5575 / C5576 / C6675 / C6676 / C7775 / C7776 紅色原廠碳粉匣 15,000P CALL
CT201373 FujiXerox DocuCentre IV C2270 / C2275 / C3370 / C3371 / C3373 / C3375 / C4470 / C4475 / C5570 / C5575、Xerox DocuCentre V C2275 / C2276 / C3373 / C3374 / C3375 / C3376 / C4475 / C4476 / C5575 / C5576 / C6675 / C6676 / C7775 / C7776、Xerox ApeosPort IV C2270 / C2275 / C3370 / C3371 / C3373 / C3375 / C4470 / C4475 / C5570 / C5575、Xerox ApeosPort V C2275 / C2276 / C3373 / C3374 / C3375 / C3376 / C4475 / C4476 / C5575 / C5576 / C6675 / C6676 / C7775 / C7776 黃色原廠碳粉匣 15,000P CALL
CT201591 Fuji Xerox DocuPrint CM205 / CM215 / CP105 / CP205 / CP215 黑色原廠碳粉匣 2,000P 1,650
CT201592 Fuji Xerox DocuPrint CM205 / CM215 / CP105 / CP205 / CP215 藍色原廠碳粉匣 高容量 1,400P  1,800
CT201593 Fuji Xerox DocuPrint CM205 / CM215 / CP105 / CP205 / CP215 紅色原廠碳粉匣 高容量 1,400P  1,800
CT201594 Fuji Xerox DocuPrint CM205 / CM215 / CP105 / CP205 / CP215 黃色原廠碳粉匣 高容量 1,400P  1,800
CT201609 Fuji Xerox DocuPrint M205 / M215 / P205 / P215 黑色原廠碳粉匣 1,000P 1,080
CT201610 Fuji Xerox DocuPrint M205 / M215 / P205 / P215 黑色原廠碳粉匣 高容量 2,200P  1,750
CT201632 Fuji Xerox DocuPrint CM305 / CP305 黑色原廠碳粉匣 高容量 3,000P  2,060
CT201633 Fuji Xerox DocuPrint CM305 / CP305 藍色原廠碳粉匣 高容量 3,000P  2,990
CT201634 Fuji Xerox DocuPrint CM305 / CP305 紅色原廠碳粉匣 高容量 3,000P  2,990
CT201635 Fuji Xerox DocuPrint CM305 / CP305 黃色原廠碳粉匣 高容量 3,000P  2,990
CT201664 Fuji Xerox DocuPrint C5005 黑色原廠碳粉匣 高容量 26,000P  5,400
CT201665 Fuji Xerox DocuPrint C5005 藍色原廠碳粉匣 高容量 25,000P  9,400
CT201666 Fuji Xerox DocuPrint C5005 紅色原廠碳粉匣 高容量 25,000P  9,400
CT201667 Fuji Xerox DocuPrint C5005 黃色原廠碳粉匣 高容量 25,000P  9,400
CT201680 Fuji Xerox DocuPrint CM505 黑色原廠碳粉匣 高容量 16,000P  4,000
CT201681 Fuji Xerox DocuPrint CM505 藍色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  7,100
CT201682 Fuji Xerox DocuPrint CM505 紅色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  7,100
CT201683 Fuji Xerox DocuPrint CM505 黃色原廠碳粉匣 高容量 12,000P  7,100
CT201795 Fuji Xerox DocuCentre 2056 / 2058 黑色原廠碳粉匣 9,000P 3,850
CT201918 Fuji Xerox DocuPrint M255 / P255 黑色原廠碳粉匣 2,500P 2,080
CT201919 Fuji Xerox DocuPrint M255 / P255 黑色原廠碳粉匣 雙包裝 5,000P  3,480
CT201937 Fuji Xerox DocuPrint M355 / P355 黑色原廠碳粉匣 4,000P 2,950
CT201938 Fuji Xerox DocuPrint M355 / P355 黑色原廠碳粉匣 高容量 10,000P  4,600
CT201948 Fuji Xerox DocuPrint M455 / P455 黑色原廠碳粉匣 10,000P 4,050
CT201949 Fuji Xerox DocuPrint M455 / P455 黑色原廠碳粉匣 高容量 25,000P  6,650
CT202018 Fuji Xerox DocuPrint CM405 / CP405 黑色原廠碳粉匣 7,000P 2,950
CT202019 Fuji Xerox DocuPrint CM405 / CP405 藍色原廠碳粉匣 5,000P 4,850
CT202020 Fuji Xerox DocuPrint CM405 / CP405 紅色原廠碳粉匣 5,000P 4,850
CT202021 Fuji Xerox DocuPrint CM405 / CP405 黃色原廠碳粉匣 5,000P 4,850
CT202033 Fuji Xerox DocuPrint CM405 / CP405 黑色原廠碳粉匣 高容量 11,000P  3,300
CT202034 Fuji Xerox DocuPrint CM405 / CP405 藍色原廠碳粉匣 高容量 11,000P  6,600
CT202035 Fuji Xerox DocuPrint CM405 / CP405 紅色原廠碳粉匣 高容量 11,000P  6,600
CT202036 Fuji Xerox DocuPrint CM405 / CP405 黃色原廠碳粉匣 高容量 11,000P  6,600
CT202131 Fuji Xerox DocuPrint CM205 / CM215 / CP105 / CP205 / CP215 藍色原廠碳粉匣 700P 1,250
CT202132 Fuji Xerox DocuPrint CM205 / CM215 / CP105 / CP205 / CP215 紅色原廠碳粉匣 700P 1,250
CT202133 Fuji Xerox DocuPrint CM205 / CM215 / CP105 / CP205 / CP215 黃色原廠碳粉匣 700P 1,250
CT202137 Fuji Xerox DocuPrint M115 / P115 黑色原廠碳粉匣 1,000P 1,090
CT202246 Fuji Xerox DocuCentre SC2020 黑色原廠碳粉匣 9,000P 3,450
CT202247 Fuji Xerox DocuCentre SC2020 藍色原廠碳粉匣 3,000P 4,790
CT202248 Fuji Xerox DocuCentre SC2020 紅色原廠碳粉匣 3,000P 4,790
CT202249 Fuji Xerox DocuCentre SC2020 黃色原廠碳粉匣 3,000P 4,790
CT202264 Fuji Xerox DocuPrint CM115 / CM225 / CP115 / CP116 / CP225 黑色原廠碳粉匣 2,000P 1,890
CT202265 Fuji Xerox DocuPrint CM115 / CM225 / CP115 / CP116 / CP225 藍色原廠碳粉匣 高容量 1,400P  2,000
CT202266 Fuji Xerox DocuPrint CM115 / CM225 / CP115 / CP116 / CP225 紅色原廠碳粉匣 高容量 1,400P  2,000
CT202267 Fuji Xerox DocuPrint CM115 / CM225 / CP115 / CP116 / CP225 黃色原廠碳粉匣 高容量 1,400P  2,000
CT202268 Fuji Xerox DocuPrint CM115 / CM225 / CP115 / CP116 / CP225 藍色原廠碳粉匣 700P 1,200
CT202269 Fuji Xerox DocuPrint CM115 / CM225 / CP115 / CP116 / CP225 紅色原廠碳粉匣 700P 1,200
CT202270 Fuji Xerox DocuPrint CM115 / CM225 / CP115 / CP116 / CP225 黃色原廠碳粉匣 700P 1,200
CT202329 Fuji Xerox DocuPrint M225 / M265 / P225 / P265 黑色原廠碳粉匣 1,200P 1,150
CT202330 Fuji Xerox DocuPrint M225 / M265 / P225 / P265 黑色原廠碳粉匣 高容量 2,600P  2,150
CT202337 Fuji Xerox DocuPrint 5105 黑色原廠碳粉匣 高容量 30,000P  4,780
CT202338 Fuji Xerox DocuPrint 5105 黑色原廠碳粉匣 15,000P 2,850
CT202348 Fuji Xerox DocuPrint CM415 黑色原廠碳粉匣 7,000P 3,990
CT202349 Fuji Xerox DocuPrint CM415 藍色原廠碳粉匣 5,000P 4,790
CT202350 Fuji Xerox DocuPrint CM415 紅色原廠碳粉匣 5,000P 4,790
CT202351 Fuji Xerox DocuPrint CM415 黃色原廠碳粉匣 5,000P 4,790
CT202352 Fuji Xerox DocuPrint CM415 黑色原廠碳粉匣 高容量 11,000P  5,750
CT202353 Fuji Xerox DocuPrint CM415 藍色原廠碳粉匣 高容量 11,000P  6,600
CT202354 Fuji Xerox DocuPrint CM415 紅色原廠碳粉匣 高容量 11,000P  6,600
CT202355 Fuji Xerox DocuPrint CM415 黃色原廠碳粉匣 高容量 11,000P  6,600
CT202372 Fuji Xerox DocuPrint M465 黑色原廠碳粉匣 10,000P 5,500
CT202373 Fuji Xerox DocuPrint M465 黑色原廠碳粉匣 高容量 25,000P  8,400
CT202384 Fuji Xerox DocuCentre S2011 / S2320 / S2520 黑色原廠碳粉匣 9,000P 3,700
CT202396 Fuji Xerox DocuCentre SC2020 黑色原廠碳粉匣 高容量 12,500P  4,650
CT202397 Fuji Xerox DocuCentre SC2020 藍色原廠碳粉匣 高容量 14,000P  20,300
CT202398 Fuji Xerox DocuCentre SC2020 紅色原廠碳粉匣 高容量 14,000P  20,300
CT202399 Fuji Xerox DocuCentre SC2020 黃色原廠碳粉匣 高容量 14,000P  20,300
CT202488 Fuji Xerox DC-V C2263 / 2265 黑色原廠碳粉匣 高容量 22,000P  6,700
CT202489 Fuji Xerox DC-V C2263 / 2265 藍色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  11,700
CT202490 Fuji Xerox DC-V C2263 / 2265 紅色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  11,700
CT202491 Fuji Xerox DC-V C2263 / 2265 黃色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  11,700
CT202507 Fuji Xerox DocuCentre-V 2060 / 3060 / 3065 黑色原廠碳粉匣 9,000P   CALL
CT202508 Fuji Xerox DocuCentre-V 2060 / 3060 / 3065 黑色原廠碳粉匣 高容量 25,000P   CALL
CT202606 Fuji Xerox DP CP315 / CM315 黑色原廠碳粉匣 3,000P 2,650
CT202607 Fuji Xerox DP CP315 / CM315 藍色原廠碳粉匣 3,000P 3,450
CT202608 Fuji Xerox DP CP315 / CM315 紅色原廠碳粉匣 3,000P 3,450
CT202609 Fuji Xerox DP CP315 / CM315 黃色原廠碳粉匣 3,000P 3,450
CT202610 Fuji Xerox DP CP315 / CM315 黑色原廠碳粉匣 高容量 6,000P  3,950
CT202611 Fuji Xerox DP CP315 / CM315 藍色原廠碳粉匣 高容量 6,000P  5,500
CT202612 Fuji Xerox DP CP315 / CM315 紅色原廠碳粉匣 高容量 6,000P  5,500
CT202613 Fuji Xerox DP CP315 / CM315 黃色原廠碳粉匣 高容量 6,000P  5,500
CT202634 FujiXerox DocuCentre VI C2271 / C3370 / C3371 / C4471 / C5571 / C6671 / C7771 黑色原廠碳粉匣 34,000P CALL
CT202635 FujiXerox DocuCentre VI C2271 / C3370 / C3371 / C4471 / C5571 / C6671 / C7771 藍色原廠碳粉匣 18,000P CALL
CT202636 FujiXerox DocuCentre VI C2271 / C3370 / C3371 / C4471 / C5571 / C6671 / C7771 紅色原廠碳粉匣 18,000P CALL
CT202637 FujiXerox DocuCentre VI C2271 / C3370 / C3371 / C4471 / C5571 / C6671 / C7771 黃色原廠碳粉匣 18,000P CALL
CT202726 Fuji Xerox DocuCentre V 2060 / 3060 / 3065 黑色原廠碳粉匣 高容量 25,000P 6,300
CT202877 Fuji Xerox DP P285 dw / M285z 黑色原廠碳粉匣 3,000P 2,580
CT202878 Fuji Xerox DP P285 dw / M285z 黑色原廠碳粉匣 高容量 4,500P  3,450
CT203020 Fuji Xerox DC SC2022 黑色原廠碳粉匣 9,000P 3,490
CT203021 Fuji Xerox DC SC2022 藍色原廠碳粉匣 3,000P 4,750
CT203022 Fuji Xerox DC SC2022 紅色原廠碳粉匣 3,000P 4,750
CT203023 Fuji Xerox DC SC2022 黃色原廠碳粉匣 3,000P 4,750
CT203024 Fuji Xerox DC SC2022 黑色原廠碳粉匣 高容量 12,500P 4,650
CT203025 Fuji Xerox DC SC2022 藍色原廠碳粉匣 高容量 14,000P  13,500
CT203026 Fuji Xerox DC SC2022 紅色原廠碳粉匣 高容量  14,000P 13,500
CT203027 Fuji Xerox DC SC2022 黃色原廠碳粉匣 高容量  14,000P 13,500
CT203041 Fuji Xerox CP505d 黑色原廠碳粉匣 7,000P 4,300
CT203042 Fuji Xerox CP505d 藍色原廠碳粉匣 5,000P 4,300
CT203043 Fuji Xerox CP505d 紅色原廠碳粉匣 5,,000P 4,300
CT203044 Fuji Xerox CP505d 黃色原廠碳粉匣 5,000P 4,300
CT203045 Fuji Xerox CP505d 黑色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  6,300
CT203046 Fuji Xerox CP505d 藍色原廠碳粉匣 高容量 11,000P  7,300
CT203047 Fuji Xerox CP505d 紅色原廠碳粉匣 高容量 11,000P  7,300
CT203048 Fuji Xerox CP505d 黃色原廠碳粉匣 高容量 11,000P  7,300
CT203069 Fuji Xerox DP P505d 黑色原廠碳粉匣 12,000P 4,250
CT203070 Fuji Xerox DP P505d 黑色原廠碳粉匣 高容量 30,000P  8,400
CT203094 Fuji Xerox DocuPrint 3205 / 3505 / 4405d 黑色原廠碳粉匣 10,000P  5,300
CT203095 Fuji Xerox DocuPrint 3205 / 3505 / 4405d 黑色原廠碳粉匣 高容量 15,000P   5,950
CT203108 Fuji Xerox DocuPrint M375 z / P375 d / P375 dw 黑色原廠碳粉匣 4,000P   3,200
CT203109 Fuji Xerox DocuPrint M375 z / P375 d / P375 dw 黑色原廠碳粉匣 高容量 12,000P   5,500
CT203161 Fuji Xerox DocuPrint C5155d 黑色原廠碳粉匣 高容量 26,000P   CALL
CT203162 Fuji Xerox DocuPrint C5155d 藍色原廠碳粉匣 高容量 25,000P   CALL
CT203163 Fuji Xerox DocuPrint C5155d 紅色原廠碳粉匣 高容量 25,000P   CALL
CT203164 Fuji Xerox DocuPrint C5155d 黃色原廠碳粉匣 高容量 25,000P   CALL
CT203271 Fuji Xerox DocuPrint C3555d 黑色原廠碳粉匣 7,000P  CALL
CT203272 Fuji Xerox DocuPrint C3555d 藍色原廠碳粉匣 6,000P  CALL
CT203273 Fuji Xerox DocuPrint C3555d 洋紅色原廠碳粉匣 6,000P  CALL
CT203274 Fuji Xerox DocuPrint C3555d 黃色原廠碳粉匣 6,000P  CALL
CT203275 Fuji Xerox DocuPrint C3555d 黑色原廠碳粉匣 高容量 15,000P   CALL
CT203276 Fuji Xerox DocuPrint C3555d 藍色原廠碳粉匣 高容量 15,000P   CALL
CT203277 Fuji Xerox DocuPrint C3555d 洋紅色原廠碳粉匣 高容量 10,000P   CALL
CT203278 Fuji Xerox DocuPrint C3555d 黃色原廠碳粉匣 高容量 10,000P   CALL
CT203342 Fuji Xerox DP CP475 AP 黑色原廠碳粉匣 7,000P CALL
CT203343 Fuji Xerox DP CP475 AP 藍色原廠碳粉匣 5,000P CALL
CT203344 Fuji Xerox DP CP475 AP 紅色原廠碳粉匣 5,000P CALL
CT203345 Fuji Xerox DP CP475 AP 黃色原廠碳粉匣 5,000P CALL
CT203346 Fuji Xerox DP CP475 AP 黑色原廠碳粉匣 高容量 15,000P   CALL
CT203347 Fuji Xerox DP CP475 AP 藍色原廠碳粉匣 高容量 11,000P   CALL
CT203348 Fuji Xerox DP CP475 AP 紅色原廠碳粉匣 高容量 11,000P   CALL
CT203349 Fuji Xerox DP CP475 AP 黃色原廠碳粉匣 高容量 11,000P   CALL
CT203365 Fuji Xerox DP P475 黑色原廠碳粉匣 10,000P CALL
CT203366 Fuji Xerox DP P475 黑色原廠碳粉匣 高容量 24,300P   CALL
CT203400 Fuji Xerox ApeosPort 4570 / 5570 黑色原廠碳粉匣 36,000P CALL
CT203402 FUJIFILM ApeosPort Print C5570 黑色原廠碳粉匣 26,000P  CALL
CT203403 FUJIFILM ApeosPort Print C5570 藍色原廠碳粉匣 25,000P  CALL
CT203404 FUJIFILM ApeosPort Print C5570 洋紅色原廠碳粉匣 25,000P  CALL
CT203405 FUJIFILM ApeosPort Print C5570 黃色原廠碳粉匣 25,000P  CALL
CT203475 FUJIFILM ApeosPrint 4730SD 黑色原廠碳粉匣 高容量 25,000P CALL
CT203478 FUJIFILM ApeosPrint 4020SD 黑色原廠碳粉匣 高容量 20,000P CALL
CT203482 FUJIFILM ApeosPort Print 3410SD 黑色原廠碳粉匣 高容量 6,000P 停產
CT203483 FUJIFILM ApeosPort Print 3410SD 黑色原廠碳粉匣 3,000P CALL
CT203502 FUJIFILM ApeosPrint C325 dw / C325z 黑色原廠碳粉匣 高容量 6,000P   CALL
CT203503 FUJIFILM ApeosPrint C325 dw / C325z 藍色原廠碳粉匣 高容量 4,000P   CALL
CT203504 FUJIFILM ApeosPrint C325 dw / C325z 紅色原廠碳粉匣 高容量 4,000P   CALL
CT203505 FUJIFILM ApeosPrint C325 dw / C325z 黃色原廠碳粉匣 高容量 4,000P   CALL
CT203550 FUJIFILM ApeosPrint 4020SD 黑色原廠碳粉匣 6,000P CALL
CT203582 FUJIFILM ApeosPrint C3070 / C3570 / C4570 / C5570 / C6570 / C7070 黑色原廠碳粉匣 36,000P CALL
CT203583 FUJIFILM ApeosPrint C3070 / C3570 / C4570 / C5570 / C6570 / C7070 藍色原廠碳粉匣 21,000P CALL
CT203584 FUJIFILM ApeosPrint C3070 / C3570 / C4570 / C5570 / C6570 / C7070 紅色原廠碳粉匣 21,000P CALL
CT203585 FUJIFILM ApeosPrint C3070 / C3570 / C4570 / C5570 / C6570 / C7070 黃色原廠碳粉匣 21,000P CALL
CT203638 FUJIFILM Apeos 4570 / 5570 黑色原廠碳粉匣 36,000P CALL
CT203648 FUJIFILM ApeosPrint C5240 黑色原廠碳粉匣 高容量 16,000P CALL
CT203649 FUJIFILM ApeosPrint C5240 藍色原廠碳粉匣 高容量 16,000P CALL
CT203650 FUJIFILM ApeosPrint C5240 紅色原廠碳粉匣 高容量 16,000P CALL
CT203651 FUJIFILM ApeosPrint C5240 黃色原廠碳粉匣 高容量 16,000P CALL
CT203664 FUJIFILM Apeos 6340 / ApeosPrint 6340 黑色原廠碳粉匣 12,000P CALL
CT203666 FUJIFILM Apeos 6340 / ApeosPrint 6340 黑色原廠碳粉匣 高容量 30,000P CALL
CT203875 FUJIFILM ApeosPrint C5570 黑色原廠碳粉匣 高容量 26,000P CALL
CT203876 FUJIFILM ApeosPrint C5570 藍色原廠碳粉匣 高容量 25,000P CALL
CT203877 FUJIFILM ApeosPrint C5570 紅色原廠碳粉匣 高容量 25,000P CALL
CT203878 FUJIFILM ApeosPrint C5570 黃色原廠碳粉匣 高容量 25,000P CALL
CT203922 FUJIFILM ApeosPrint 3360S / 3960S / 4560S 黑色原廠碳粉匣 高容量 15,000P CALL
CT203974 FUJIFILM ApeosPrint C4030 黑色原廠碳粉匣 7,000P CALL
CT203975 FUJIFILM ApeosPrint C4030 藍色原廠碳粉匣 5,000P CALL
CT203976 FUJIFILM ApeosPrint C4030 紅色原廠碳粉匣 5,000P CALL
CT203977 FUJIFILM ApeosPrint C4030 黃色原廠碳粉匣 5,000P CALL
CT203982 FUJIFILM ApeosPrint C4030 黑色原廠碳粉匣 高容量 15,000P CALL
CT203983 FUJIFILM ApeosPrint C4030 藍色原廠碳粉匣 高容量 15,000P CALL
CT203984 FUJIFILM ApeosPrint C4030 紅色原廠碳粉匣 高容量 15,000P CALL
CT203985 FUJIFILM ApeosPrint C4030 黃色原廠碳粉匣 高容量 15,000P CALL
CT203997 FUJIFILM ApeosPrint 5330 黑色原廠碳粉匣 10,000P CALL
CT203999 FUJIFILM ApeosPrint 5330 黑色原廠碳粉匣 高容量 25,000P CALL
CT204009 FUJIFILM Apeos C2450 S 黑色原廠碳粉匣 - CALL
CT204010 FUJIFILM Apeos C2450 S 藍色原廠碳粉匣 - CALL
CT204011 FUJIFILM Apeos C2450 S 洋紅色原廠碳粉匣 - CALL
CT204012 FUJIFILM Apeos C2450 S 黃色原廠碳粉匣 - CALL
CT204013 FUJIFILM Apeos C2450 S 黑色原廠碳粉匣 高容量 - CALL
CT204014 FUJIFILM Apeos C2450 S 藍色原廠碳粉匣 高容量 - CALL
CT204015 FUJIFILM Apeos C2450 S 洋紅色原廠碳粉匣 高容量 - CALL
CT204016 FUJIFILM Apeos C2450 S 黃色原廠碳粉匣 高容量 - CALL
CT350066 Fuji Xerox DocuCentre 230 / 235 / 280 / 285 黑色原廠碳粉匣 (同113R00216) 24,000P  7,700
CT350168 Fuji Xerox DocuPrint C1618 原廠感光鼓 30,000P 14,500
CT350251 Fuji Xerox Docu Print 202 / 205 / 255 / 305 三合一原廠碳粉匣 10,000P 6,600
CT350268 Fuji Xerox DocuPrint 240 / 340 三合一原廠碳粉匣 10,000P 5,300
CT350269 Fuji Xerox DocuPrint 340 三合一原廠碳粉匣 高容量 17,000P  7,700
CT350270 Fuji Xerox DocuPrint C2428 原廠感光鼓 30,000P 18,000
CT350390 Fuji Xerox DocuPrint C2090 / C525 原廠感光鼓 42,000P 7,100
CT350394 Fuji Xerox DocuPrint C2535 原廠感光鼓 35,000P 13,500
CT350395 Fuji Xerox DocuPrint C2535 轉印滾輪 25,000P 4,950
CT350445 Fuji Xerox DocuPrint C3055 原廠感光鼓 28,000P 7,350
CT350462 Fuji Xerox DocuPrint C4350 原廠感光鼓 30,000P 9,400
CT350481 Fuji Xerox DocuPrint C3210 黑色原廠碳粉匣 3,000P 3,500
CT350482 Fuji Xerox DocuPrint C2100 / C3210 藍色原廠碳粉匣 2,000P 4,020
CT350483 Fuji Xerox DocuPrint C2100 / C3210 紅色原廠碳粉匣 2,000P 4,020
CT350484 Fuji Xerox DocuPrint C2100 / C3210 黃色原廠碳粉匣 2,000P 4,020
CT350485 Fuji Xerox DocuPrint C2100 / C3210 黑色原廠碳粉匣 高容量 8,000P  6,300
CT350486 Fuji Xerox DocuPrint C2100 / C3210 藍色原廠碳粉匣 高容量 6,000P  6,900
CT350487 Fuji Xerox DocuPrint C2100 / C3210 紅色原廠碳粉匣 高容量 6,000P  6,900
CT350488 Fuji Xerox DocuPrint C2100 / C3210 黃色原廠碳粉匣 高容量 6,000P  6,900
CT350567 Fuji Xerox DocuPrint C3290 黑色原廠碳粉匣 高容量 8,000P  5,100
CT350568 Fuji Xerox DocuPrint C3290 藍色原廠碳粉匣 高容量 6,000P  5,690
CT350569 Fuji Xerox DocuPrint C3290 紅色原廠碳粉匣 高容量 6,000P  5,690
CT350570 Fuji Xerox DocuPrint C3290 黃色原廠碳粉匣 高容量 6,000P  5,690
CT350604 Fuji Xerox DocuPrint C1110 / C2120 原廠感光鼓 20,000P 5,350
CT350654 Fuji Xerox DocuPrint C2255 原廠感光鼓 40,000P 7,500
CT350674 Fuji Xerox DocuPrint C2200 / C3300 黑色原廠碳粉匣 高容量 9,000P  5,750
CT350675 Fuji Xerox DocuPrint C2200 / C3300 藍色原廠碳粉匣 高容量 9,000P  8,300
CT350676 Fuji Xerox DocuPrint C2200 / C3300 紅色原廠碳粉匣 高容量 9,000P  8,300
CT350677 Fuji Xerox DocuPrint C2200 / C3300 黃色原廠碳粉匣 高容量 9,000P  8,300
CT350795 Fuji Xerox DocuPrint C1190 原廠感光鼓 20,000P 6,600
CT350876 Fuji Xerox DocuPrint CM305 / CP305 原廠感光鼓 20,000P 5,300
CT350894 Fuji Xerox DocuPrint C5005 原廠感光鼓 70,000P 12,500
CT350899 Fuji Xerox DocuPrint CM505 黑色原廠感光鼓 50,000P CALL
CT350900 Fuji Xerox DocuPrint CM505 藍色原廠感光鼓 50,000P CALL
CT350901 Fuji Xerox DocuPrint CM505 紅色原廠感光鼓 50,000P CALL
CT350902 Fuji Xerox DocuPrint CM505 黃色原廠感光鼓 50,000P CALL
CT350936 Fuji Xerox DocuPrint 3105 黑色原廠碳粉匣 高容量 15,000P  5,780
CT350938 Fuji Xerox DocuCentre 2056 / 2058 原廠感光鼓 40,000P 7,400
CT350973 Fuji Xerox DocuPrint M355 / P355 原廠感光鼓 100,000P 4,090
CT350976 Fuji Xerox DocuPrint M455 / P455 原廠感光鼓 100,000P 6,690
CT350983 Fuji Xerox DocuPrint CM405 / CP405 原廠感光鼓套件 60,000P 5,600
CT351005 Fuji Xerox DocuPrint M115 / P115 原廠感光鼓 10,000P 1,600
CT351053 Fuji Xerox DocuCentre SC2020 原廠感光鼓 68,200P CALL
CT351055 Fuji Xerox DocuPrint M225 / M265 / P225 / P265 原廠感光鼓 12,000P CALL
CT351059 Fuji Xerox DocuPrint 5105 原廠感光鼓 57,000P 8,200
CT351066 Fuji Xerox DocuPrint CM415 AP感光鼓 85,000P  CALL
CT351069 Fuji Xerox DocuPrint M465 原廠感光鼓 85,000P 4,200
CT351075 Fuji Xerox DocuCentre S2320 / S2520 原廠感光鼓 68,000P CALL
CT351088 Fuji Xerox DC-V C2263 / 2265 原廠感光鼓 66,800P CALL
CT351089 Fuji Xerox DC 2060 / 3060 / 3065 原廠感光鼓 68,000P CALL
CT351100 Fuji Xerox DP CP315dw / CM315z 黑色原廠感光鼓 50,000P CALL
CT351101 Fuji Xerox DP CP315dw / CM315z 藍色原廠感光鼓 50,000P CALL
CT351102 Fuji Xerox DP CP315dw / CM315z 紅色原廠感光鼓 50,000P CALL
CT351103 Fuji Xerox DP CP315dw / CM315z 黃色原廠感光鼓 50,000P CALL
CT351134 Fuji Xerox DocuPrint P285 dw / M285z 原廠感光鼓 12,000P CALL
CT351145 Fuji Xerox DocuPrint P505d 黑色感光鼓 6,000P  CALL
CT351146 Fuji Xerox DocuPrint P505d 藍色感光鼓 40,000P  CALL
CT351147 Fuji Xerox DocuPrint P505d 紅色感光鼓 40,000P  CALL
CT351148 Fuji Xerox DocuPrint P505d 黃色感光鼓 40,000P  CALL
CT351157 Fuji Xerox DocuPrint P505d 感光鼓 60,000P  CALL
CT351168 Fuji Xerox DP 3205 / 3505 / 4405 光鼓 40,000P  CALL
CT351174 Fuji Xerox DocuPrint M375 z / P375 d / P375 dw 原廠感光鼓 50,000P CALL
CT351190 FujiXerox DocuPrint C3555d 原廠藍紅黃色感光鼓 24,000P CALL
CT351263 FUJIFILM ApeosPort Print C2410SD 黑色原廠碳粉匣 高容量 4,500P CALL
CT351264 FUJIFILM ApeosPort Print C2410SD 藍色原廠碳粉匣 高容量 4,500P CALL
CT351265 FUJIFILM ApeosPort Print C2410SD 紅色原廠碳粉匣 高容量 4,500P CALL
CT351266 FUJIFILM ApeosPort Print C2410SD 黃色原廠碳粉匣 高容量 4,500P CALL
CT351267 FUJIFILM ApeosPrint C2410SD 黑色原廠碳粉匣 1,500P CALL
CT351268 FUJIFILM ApeosPrint C2410SD 藍色原廠碳粉匣 1,500P CALL
CT351269 FUJIFILM ApeosPrint C2410SD 紅色原廠碳粉匣 1,500P CALL
CT351270 FUJIFILM ApeosPrint C2410SD 黃色原廠碳粉匣 1,500P CALL
CWAA0521 Fuji Xerox DocuPrint C2428 廢粉收集盒 24,000P 1,350
CWAA0524 Fuji Xerox Phaser 3115 / 3120 / 3121 / 3130 三合一原廠碳粉匣 (同109R00725) 3,000P 2,650
CWAA0605 Fuji Xerox Phaser 3116 黑色原廠碳粉匣 (同109R00748) 3,000P  2,400
CWAA0648 Fuji Xerox DocuPrint 203 / 204 原廠感光鼓 12,000P 2,550
CWAA0649 Fuji Xerox DocuPrint 203 / 204 黑色原廠碳粉匣 2,500P 1,780
CWAA0680 Fuji Xerox DocuPrint C3055 輾壓加熱器 100,000P 7,300
CWAA0686 Fuji Xerox DocuPrint C4350 廢粉收集盒 22,000P 1,340
CWAA0690 Fuji Xerox DocuPrint C4350 裝釘用訂書針盒 (5,000支 / 盒) - 1,580
CWAA0691 Fuji Xerox DocuPrint C4350 裝釘用訂書針組 (4盒,5,000支 / 盒) - 3,600
CWAA0711 Fuji Xerox DocuPrint 2065 / 3055 三合一原廠碳粉匣 10,000P 4,400
CWAA0713 Fuji Xerox WorkCentre 3119 三合一原廠碳粉匣 3,000P 2,530
CWAA0715 Fuji Xerox Phaser 3428 三合一原廠碳粉匣 (同106R01245) 4,000P  3,520
CWAA0716 Fuji Xerox Phaser 3428 三合一原廠碳粉匣 高容量 (同106R01246) 8,000P   5,100
CWAA0719 Fuji Xerox DocuPrint 2065 / 3055 輾壓加熱器 100,000P 6,600
CWAA0742 Fuji Xerox DocuPrint C2255 / C5005 廢粉收集盒 25,000P 1,180
CWAA0747 Fuji Xerox Phaser 3200 黑色原廠碳粉匣 3,000P 2,350
CWAA0758 Fuji Xerox Phaser 3100 三合一原廠碳粉匣 4,000P 3,270
CWAA0759 Fuji Xerox Phaser 3117 / 3122 / 3124 / 3125 黑色原廠碳粉匣 3,000P 2,350
CWAA0762 Fuji Xerox Phaser 3435 三合一原廠碳粉匣 4,000P 3,520
CWAA0763 Fuji Xerox Phaser 3435 三合一原廠碳粉匣 高容量 10,000P  4,750
CWAA0805 Fuji Xerox Phaser 3140 / 3155 / 3160 黑色原廠碳粉匣 2,500P 1,750
CWAA0809 Fuji Xerox DocuPrint CM505 廢粉盒 25,000P  CALL
CWAA0869 Fuji Xerox DocuCentre SC2020 廢粉盒 - 1,100
CWAA0885 Fuji Xerox DC-V C2263 / 2265 廢粉盒 33,000P CALL
E3100017 Fuji Xerox DocuPrint C1618 Adobe Postscript 3 - 8,600
E3100025 Fuji Xerox DocuPrint C1618 轉印滾輪 25,000P 2,350
E3300066 Fuji Xerox DocuPrint 205 維護套件 100,000P 4,670
E3300068 Fuji Xerox DocuPrint 255 / 305 維護套件 100,000P 8,300
E3300071 Fuji Xerox DocuPrint 240A 維護套件 200,000P 4,600
E3300072 Fuji Xerox DocuPrint 340A 維護套件 200,000P 5,380
E3300187 Fuji Xerox DocuPrint 3105 維護套件 (100K) - CALL
E3300190 Fuji Xerox DocuPrint 3105 維護套件 (200K) - CALL
E3300205 Fuji Xerox DocuPrint 5105 輾壓加熱器 300,000P 9,900
EC101788 Fuji Xerox DocuPrint C5005d 維護套件 (160K) - CALL
EC102855 Fuji Xerox DocuPrint M465 AP 維護套件 (110V) - CALL
EC103503 Fuji Xerox DocuPrint CP505d 維護套件 (100K) - CALL
EC103505 Fuji Xerox DocuPrint CP505d 滾輪套件 (100K) - CALL
EL300635 Fuji Xerox DocuPrint C2100 / C3210 / C3290 傳送皮帶 100,000P 4,900
EL300636 Fuji Xerox DocuPrint C2100 / C3210 / C3290 輾壓加熱器 100,000P 停產
EL300690 Fuji Xerox DocuPrint C1110 / C1190 輾壓加熱器 50,000P 3,270
EL300709 Fuji Xerox DocuPrint C2255 加熱器 100,000P 10,600
EL300720 Fuji Xerox DocuPrint C2255 / C5005 維護套件 200,000P  CALL
EL300728 Fuji Xerox DocuPrint C2200 / C3300 加熱器 100,000P  CALL
EL300773 Fuji Xerox DocuPrint C2120 加熱輾壓器 50,000P  CALL
EL300823 Fuji Xerox DocuPrint CM305 / CP305 輾壓加熱器 50,000P CALL
EL300843 Fuji Xerox DocuPrint M355 / P355 維護套件 100,000P  CALL
EL300845 Fuji Xerox DocuPrint M455 / P455 維護套件 200,000P CALL
EL300925 Fuji Xerox DocuPrint P365d 維護套件 (110V) - CALL
EL500267 Fuji Xerox DocuPrint CM405 / CP405 維護套件 100,000P  CALL
EL500268 Fuji Xerox DocuPrint CM405 / CP405 廢粉收集匣 30,000P  1,390
EL500293 Fuji Xerox DP CP315dw / CM315z 廢碳粉收集匣 - CALL
F469 Fuji Xerox ABLE 1250 / 3350 / 1351 / DC400 / 1406 原廠碳粉匣 - 5,600
P1210 Fuji Xerox P1210 / PH3310 原廠碳粉匣 低容量 - 2,950
PP20W Fuji Xerox PP20W 原廠感光滾筒 (C410光鼓) - 6,500
Q214 Fuji Xerox XP-11 原廠碳粉匣 - 停產
Q510 Fuji Xerox XP-16 / XP-8 原廠碳粉匣 - 4,000
X489 Fuji Xerox XP-15 / XP-20 原廠碳粉匣 - 4,600
X589 Fuji Xerox N32 原廠碳粉匣 - 8,700

附註

Fuji Xerox 原廠碳粉匣 最新促銷


快克利促銷

即日起~贈完為止,凡購買快克利所銷售之印表機碳粉匣 8 支,即贈送快克利精美馬克杯一個!